preloader

Etyka łowiecka

Etyka łowiecka – jest jednym z elementów kultury łowieckiej. Stanowi zbiór zasad moralnych (kodeks etyczny), zawierający wzorce postępowania wobec: zwierzyny, myśliwych, pomocników, psa myśliwskiego, ptaka łowczego, środowiska naturalnego, organizacji łowieckiej oraz społeczeństwa. Obecnie jest nie tylko nakazem moralnym, ale również nakazem wynikającym z prawodawstwa. Współcześnie tworzone kodeksy etyczne w wielu dziedzinach życia wskazują na odchodzenie od etyki sytuacyjnej (rozpatrywanej w zależności od danej sytuacji) – w kierunku etyki normatywnej, formułującej określone wzorce i normy moralne w postaci zasad i kodeksów zachowań. Takim wzorcem zachowań moralnych jest Zbiór Zasad Etyki Łowieckiej.


Na podstawie materiałów FACE
[Łowiec Polski Nr.10 (1841) , październik 1999]

 

Celem tego kodeksu jest wspieranie etyki myśliwskiej, jako ważnego uzupełnienia systemu prawnego, bez względu na jego jakość. Myśliwy ponosi odpowiedzialność za naturalne dziedzictwo, które musi zostać przekazane przyszłym pokoleniom i musi przestrzegać nie tylko praw i przepisów łowieckich, lecz także praw rządzących równowagą ekologiczną. Myśliwy musi być świadomy swoich zobowiązań i odpowiedzialności w stosunku do przyrody w ogóle, a zwierzyny w szczególności, jak również w stosunku do innych osób i własności. Wysokie normy zachowania pomogą w zdobyciu uznania innych ludzi. Myślistwo, obecnie działalność rekreacyjna, kiedyś służyło zaspakajaniu potrzeb materialnych; w dzisiejszej Europie nieuchronnie zawiera element hodowlany. Ta zmiana w kierunku hodowlanej roli myśliwych już się rozpoczęła i powinna być wspierana.

 

Zasady Postępowania Etycznego Myśliwego

 

I. Przestrzegaj ograniczeń swoich praw polowania , gdyż są one podyktowane głownie przez ekologiczne wymagania zwierząt i ich środowiska.

 • Poluj tylko na gatunki łowne; strzelanie zwierząt należących do gatunków chronionych nie jest godne myśliwego.
 • Nie wiąż przyjemności polowania z liczbą pozyskanych zwierząt. Najlepszym myśliwym nie jest ten, który pozyskał najwięcej zwierzyny.
 • Przestrzegaj sezonów ochronnych, dozwolonych metod i granic rejonów polowania.

 

II. Zwierzynę traktuj z respektem.

 • Powstrzymuj się od wszelkich praktyk niezgodnych z prawem i etyką łowiecką.
 • Nie stosuj metod nieselektywnego lub masowego pozyskania.
 • Nie poluj, gdy liczebność zwierzyny lub zdolność przezywania u zwierząt są zmniejszone na skutek warunków naturalnych lub gdy wywołują one wyjątkowe nagromadzenie ułatwiające zabijanie w nadmiarze w stosunku do normalnej sytuacji. Ułatwiaj zwierzynie przetrwanie trudnych warunków.
 • Rozpoznaj zwierzynę przed strzałem.
 • Strzelaj tylko na normalne odległości i w normalnych warunkach strzeleckich.
 • Unikaj powodowania zbędnych cierpień zwierzynie i nie porzucaj poszukiwań rannej sztuki.
 • Wykorzystuj jak najlepiej zwierzynę, która pozyskałeś.
 • Nie poluj dla zysku.


III. Staraj się być myśliwym kompetentnym i odpowiedzialnym.

 • Poznaj ekologię gatunków zwierząt łownych.
 • Poznaj prawa i przepisy dotyczące łowiectwa i ochrony przyrody.
 • Utrzymuj kontakty z władzami i stowarzyszeniami odpowiedzialnymi za myślistwo i ochronę przyrody.
 • Podnoś poziom wykształcenia i zachowania się młodych myśliwych przez nauczanie i dawanie przykładu.


IV. Jesteś odpowiedzialny za swoje działania: ściśle przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa.

1. Gdy nie polujesz:

 • pozostawiaj swą broń rozładowaną
 • podczas podróży miej broń w futerale;
 • utrzymuj swą broń w sprawności użytkowej.


2.Podczas polowania:

 • stosuj najodpowiedniejszą broń i amunicję
 • stosuj się do instrukcji prowadzącego polowanie;
 • nie zamykaj zamka, dopóki lufy nie są skierowane do dołu:
 • nigdy nie noś broni w położeniu poziomym;
 • otwórz i rozładuj broń przed pokonywaniem przeszkód;
 • rozładuj broń i zostaw otwarty zamek, gdy przemieszczasz się z miejsca na miejsce podczas polowania;
 • zlokalizuj swoich sąsiadów i wszystkich biorących udział w polowaniu oraz osoby postronne i upewnij się , że one wiedzą gdzie jesteś;
 • nigdy nie strzelaj w gęstwinę ani kierunku innej osoby, nawet jeśli wydaje się pozostawać poza zasięgiem; zawsze upewnij się o ostatecznym celu swego pocisku;
 • bądź świadomy rykoszetów( na zmrożonym lub skalistym gruncie itp. ).

 

V. Zwracaj uwagę na innych:

 • Unikaj wyrządzania szkód na polach i w lasach (tratowanie plonów, niepokojenie zwierząt domowych, pozostawianie otwartych bram, itd.).
 • Chroń własność publiczną ( znaki, słupy ogłoszeniowe, linie telefoniczne, linie wysokiego napięcia)
 • Bądź uprzejmy i pomocny dla innych w otoczeniu.
 • Nie zaśmiecaj; zbieraj łuski po wystrzelonych nabojach.
 • Pomagaj w zapobieganiu szkodom wyrządzanym przez zwierzynę w plonach.
 • Dopilnuj, by wszelkie odszkodowania należne za takie szkody zostały wypłacone.

 

VI. Bądź dobrym gospodarzem.
Chroń i hoduj populacje zwierzyny.

 • Ograniczaj odstrzały, by uzyskać optymalne zagęszczenie różnych populacji i pozwolić na ich odnawianie.
 • Utrzymuj zdrowa, zrównoważoną i zróżnicowaną populację zwierzyny przystosowaną do miejscowych warunków.
 • Śledź dokładnie liczebności i jakość zwierzyny.4. Doceniaj ważną role drapieżników.
 • Unikaj praktyki uwalniania zwierzyny bezpośrednio przed lub podczas polowania.
 • Wspieraj zabiegi zwalczające kłusownictwo.

 

Chroń i urządzaj łowiska.

 • Pomagaj utrzymywać rozmaitość biotypów, co stanowi podstawę przyrody i jest gwarancja przyszłości łowiectwa, przez ochronę istniejących środowisk i ich odbudowę tam, gdzie jest to konieczne.
 • Unikaj zbędnego niepokojenia zwierzyny w porze godów.
 • Prowadź wspólne działania ze społecznością rolników i leśników w celu ograniczenia szkodliwych praktyk (zabiegi chemiczne, karczowanie skarp i żywopłotów, zasypywanie sadzawek i rowów, wypalanie rżysk, itd.).