ASF !!! DrukujOd 26.11.2019 obszar naszego  obwodu 113 został zaliczony  do strefy zagrożenia ASF (strefa żółta). Czasowo wstrzymana została możliwość wykonywania polowania. Do momentu spełnienia wszystkich wymogów dotyczących walki z ASF sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Zarząd jest w trakcie organizacji  spotkania informacyjnego,o terminie zostana powiadomieni wszyscy myśliwi. Na tą chwile wstępne informacje przekazane przez Z.O. P.Z.Ł. Zielona Góra.
Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze: punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny, lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych mogą opuścić ww. obiekty, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF, dla wszystkich sztuk znajdujących się w danym obiekcie(w przypadku chociaż jednego wyniku stwierdzającego ASF wszystkie tusze wraz z narządami kierowane są do utylizacji) Dozwolone jest wysyłanie poza obszar odstrzału, na terenie Polski mięsa dzików i produktów z niego wytworzonych, odstrzelonych na obszarze ochronnym – po uzyskaniu wyniku ujemnego na ASF .

Zasady obowiązujące w strefie żółtej podczas polowania:

* możliwość wykonywania polowań na dziki i inną zwierzynę

*wskazane wyznaczenie chłodni na terenie strefy żółtej z podziałem na chłodnie do magazynowania dzików (podlegają blokadom) oraz zwierzyny płowej (nie podlega blokadom)

*konieczność przedstawienia do badania tuszy dzika i narogów (oznakowanych tożsamym identyfikatorem – znacznikiem)

*konieczność zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii odstrzelonych lub magazynowanych w strefie żółtej dzików w celu pobrania prób do badań w kierunku ASF –plombowanie chłodni do czasu uzyskania wyników ujemnych wszystkich sztuk zmagazynowanych w danej chłodni,po otrzymaniu ujemnych wyników mięso może zostać wprowadzone do obrotu (specjalne oznakowanie) lub zagospodarowane na użytekwłasny

*możliwość utylizacji zwłok dzików po przeprowadzonym próbkobraniu

*przy stwierdzeniu dodatniego wyniku badania w kierunku ASF wszystkie tusze zlokalizowane w obrębie chłodni poddaje się utylizacji z nakazu PLW

*obowiązuje bioasekuracja w łowiskuDarz Bór!