preloader

Amunicja Ołowiana Zabroniona
21.03.23

Od 16 lutego 2023 r. obowiązuje w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, jednolity zakaz używania śrutu ołowianego podczas polowań na obszarach wodno-błotnych i w promieniu 100 m wokół nich. Osoba znajdująca się na obszarach wodno-błotnych i w promieniu 100 m wokół nich może mieć przy sobie śrut ołowiany tylko pod warunkiem wykazania, że jest on używany tylko do polowania w innych miejscach. Obszary wodno-błotne to tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne, jak i sztuczne, stałe lub okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi do 6m głębokości.

Zakaz wynika z Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nichhttps://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/57/oj – przepis właśnie wszedł w życie po długim vacatio legis. Zakaz ma na celu zapobieganie zanieczyszczeniu ołowiem i wynikającemu z tego zagrożeniu dla ptaków wodnych zjadających śruciny, dla zwierząt które żywią się ptakami skażonymi ołowianą amunicją śrutową, oraz dla ludzi spożywających ptaki wodne odstrzelone za pomocą ołowianej amunicji śrutowej.